อัตลักษณ์ของโรงเรียน

วันที่ 15 ธ.ค. 2561
 

 เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียนธิดาแม่พระ “ ความสะอาดเด่น  เน้นวินัย”
ความสะอาด คือ   สถานที่ภายในโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบน่าใช้ร่มรื่นสวยงาม
วินัย คือ   การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

 

                            
         

อัตลักษณ์

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนธิดาแม่พระ  “รัก  รับใช้  ให้อภัย”

รัก           คือ  รักและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เห็นคุณค่าศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น มีความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุข ดำเนินชีวิตตามแบบวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม รักในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และจริงใจต่อตนเอง ชุมชน สังคม และเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รับใช้      คือ  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจ 
          
ให้อภัย   คือ  มีคุณลักษณะที่ยอมรับและให้โอกาสตนเองและผู้อื่น เมื่อกระทำผิดพลาด