เป้าหมายของโรงเรียน

วันที่ 15 ธ.ค. 2561

เป้าหมายของโรงเรียน

โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่  บริหารจัดการโดยใช้หลัการมีส่วนร่วมแบ่งการบริหารงานออกเป็นเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายธุรการ/การเงิน  ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงาน  ดังนี้

          1.  สถานศึกษาเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์
          2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นิยมไทย มีความสุข
               บนพื้น
               ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
          3.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          4.  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
          5.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
              ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุผล
          6.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
              เป็นสำคัญ
          7.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          8.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
          9.  มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
          10.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับของชุมชน
          11. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา