เป้าหมายของโรงเรียน

วันที่ 20 ต.ค. 2561

เป้าหมายของโรงเรียน

โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่  บริหารจัดการโดยใช้หลัการมีส่วนร่วมแบ่งการบริหารงานออกเป็นเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายธุรการ/การเงิน  ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงาน  ดังนี้

          1.  สถานศึกษาเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์
          2.  ผู้เรียนมีคุ