ปรัชญา และคติพจน์ของโรงเรียน

วันที่ 15 ธ.ค. 2561
ปรัชญาของโรงเรียน

            โรงเรียนในเครือคณะภคิณีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์มีปรัชญาการศึกษาที่มาจากจิตตารมณ์และคติพจน์ของคณะซึ่งสรุปไว้เป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนว่า     

เด่นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม

            1)เด่นคุณธรรมหมายถึงการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปรากฏออกมาเด่นชัดในการดำเนินชีวิต  เช่น  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ำใจ  เสียสละ  มีความกตัญญู

          2)เลิศล้ำวิชาหมายถึงการหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถและความชำนาญในการใช้ความรู้ของตนเองให้เต็มที่  คือเป็นเลิศในสิ่งที่ตนเรียนรู้

          3)พัฒนาสังคม  หมายถึงการนำวิชาความรู้  ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งในชุมชนสังคมประเทศชาติพร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติพลังงานน้ำและสิ่งแวดล้อม
                                                                            

คติพจน์

“ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่วิชา  สามัคคี”