ตราประจำโรงเรียน

วันที่ 21 พ.ย. 2561

 
โลโก้โรงเรียนธิดาแม่พระกระบี่


กางเขน หมายถึง การอบรมที่ยึดหลักศาสนา ความรัก การเสียสละ

คบเพลิง หมายถึง สถาบันให้ความรู้ และแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน

ดอกซ่อนกลิ่น หมายถึง ความบริสุทธิ์และความเข้มแข็ง
อักษรย่อของโรงเรียนธิดาแม่พระกระบี่

ธ.ม.ก.